مقالات پژوهشی

معرفی و ارائه برترین مقالات پژوهشی در حوزه آموزش

مقالات پژوهشی

واکاوی عوامل تسهیلگر کاربرد مدرسه در خانه در نظام آموزشی ایران

مدرسه در خانه یکی از پدیده‌های نوین آموزشی در سطح جهانی می باشد که بر افزایش مشارکت والدین در آموزش تأکید دارد.. پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل تسهیلگر کاربرد مدل مدرسه در خانه ترکیبی در نظام آموزشی ایران و به منظور ارائه رویکردی نوین در آموزش دانش آموزان تیزهوش انجام شد.

Read More
مقالات پژوهشی

مدرسه در خانه، حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

در نظام آموزشی ایران، “مدرسه‌در‌خانه” مراحل ابتدایی خود را پشت سر می‌گذارد. در حال حاضر ابعاد استفاده از این رویکرد ابهامات زیادی دارد. در این مقاله، مفهوم و جایگاه مدرسه‌در‌خانه؛ و ضرورت آن در نظام آموزشی ایران، موردبررسی قرار گرفت. معیار انتخاب این مطالعات، بررسی موضوعات فوق، طی سال‌های 2018-1976 برای اسناد خارجی و -1379 1394 در آثار داخلی بود.

Read More
مقالات پژوهشی

آموزش در خانه بدیل مدرسه

هدف تحقیق کیفی حاضر، بررسی وضعیت آموزش در خانه در نظام آموزشی ایران است. این تحقیق در سال 1391 انجام شد. جامعه تحقیق با روش گلوله برفی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. مفاهیم مصاحبه، استخراج و طبقه‌‏بندی شدند.

Read More
مقالات پژوهشی

علل گرایش به آموزش در خانه

آموزش در خانه عبارت است از آموزش کودکان در محیط خانه و توسط خود والدین. در این روش آموزشی، برنامه های درسی و روش های آموزشی توسط خود والدین و کودک مشخص می شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی دلایل گرایش به آموزش در خانه انجام گرفت

Read More