پادکست های پیشنهادی در حوزه آموزش

1- پادکست یک سیستم برای تربیت شهروند حرف شنو از Bplus با اجرای علی بندری