تفکر انتزاعی در کودکان

تفکر انتزاعی توانایی درک مفاهیم غیر مادی پردازش افکار استفاده گفته می‌شود و با یادگیری و حل مساله مرتبط است. از نظر ژان پیاژه، روانشناس سوئیسی، تفکر انتزاعی چهارمین مرحله از رشد فکری در کودکان است که بعد از تفکر عینی و از سن 11 سالگی در کودکان شکل می‌گیرد.

بیشتر بخوانید