داستان مداد – قسمت اول

مداد چیست؟ مداد وسیله ای است که انسانها برای نوشتن، طراحی کردن و نقاشی کشیدن از آن استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید