نظم و ترتب در کودکان

والدین

تنظیم برنامه روزانه برای فرزندان

برنامه ریزی برای زمان فرزندان و ایجاد یک برنامه روزانه برای آنها بسیار مهم است زیرا به آنها می آموزد زمان را مدیریت کنند. به آنها اعتماد به نفس می دهد تا وظایف روزانه را به طور مستقل انجام دهند. داشتن یک برنامه مشخص برای کودکان، از بیدار شدن تا خوابیدن، باعث ارتقای نظم و انضباط می شود و به کودکان کمک می کند تا احساس امنیت پیدا کنند.

Read More