مقابله با حواس پرتی

مربیان

بهبود عملکرد حافظه کاری در کودکان

حافظه کاری  working memoryیا به مخفف  WM، سیستمی است که ما برای نگه داشتن اطلاعات بلافاصله در افکار خود استفاده می‌کنیم. هنگامی که محاسباتی را در ذهن خود انجام می‌دهیم، معنای مکالمه را دنبال می‌کنیم و آنچه را که قرار است بعداً انجام دهیم را به خاطر می‌آوریم، از حافظه کاری استفاده می‌کنیم.

Read More