مشاور کودک

والدین

احساس امنیت در کودکان چیست و چه اهمیتی دارد؟

کودکان حق دارند در زندگی روزمره خود از نظر روحی، عاطفی و جسمی احساس امنیت و آرامش کنند. در واقع، احساس امنیت می‌تواند آنها را برای رشد و البته رشد مطلوب در سالهای اصلی خود آماده کند .هنگامی که کودک احساس امنیت کند، آزادی کشف، رشد و توسعه را دارد

Read More