مدرسه خانگی برای فرزندان

والدین

والدین و علاقه مندی به آموزش خانگی فرزندان

طی دو سال گذشته، همه گیر شدن کورنا و بیماریهای مرتبط به آن، سطح سلامتی در بسیاری از جوامع با افت شدیدی مواجه شد و بسیاری از والدین برای پیشگیری از در معرض بیماری قرار گرفتن فرزندان خود تصمیم گرفتند تا آنها را در خانه نگه دارند و خودشان به آنها آموزش دهند.

Read More