روانشناسی آموزش به کودک

هوم اسکول

آموزش خانگی و تشویق کودکان به یادگیری

میزان یادگیری در کودکان با توجه به سن و شرایط خانوادگی دارای تفاوت هایی است و از آنجایی که والدین نسبت به معلمان شناخت بیشتری نسبت به فرزندشان، روحیات و آموزش پذیری آنها دارند، بهتر می‌توانند فرزندان خود را در مسیر یادگیری هدایت کنند و تاثیرات مثبتی بر آموزش آنها بگذارند.

Read More