رجیو امیلیا

انواع روشهای آموزش خانگی

سیستم آموزشی رجیو امیلیا

رجیو املیا رویکردی در آموزش است که کودکان بر مسیر و شیوه آموز کنترل دارند و به نوعی آموزش برای کودکان شخصی سازی می شود چرا که طرفداران این رویکرد معتقد هستند هر کودک منحصر به فرد است و برای دریافت بهترین نتیجه باید آموزش برای او طراحی شود.

Read More