تعطیلات آموزش محور

والدین

مدرسه خانگی و برنامه ریزی برای تعطیلات

ارزیابی سبکهای یادگیری هر فرد در خانواده و نحوه تعامل آنها می‌تواند به شما کمک کند سفرهایی را طراحی کنید که شامل فعالیتهای متناسب با نیازهای فردی هر فرد باشد. فعالیتهایی که برای کل خانواده انجام می‌شود اغلب راهی عالی برای اجازه دادن به همه اعضای خانواده برای یادگیری با هم هستند.

Read More