تعامل با فرزندان

والدین

چطور با فرزندانمان دوست باشیم؟

دوستی رابطه متقابل و محبت آمیز بین افراد است و نقش مهمی در رشد و سازگاری انسانها دارند. کودکان زمانی که روابط قوی، محبت آمیز و مثبتی با والدین داشته باشند، بهتر یاد می گیرند و رشد می کنند. زیرا روابط مثبت با والدین به کودکان کمک می کند تا در مورد دنیای پیرامون خود بیاموزند.

Read More