ایده برای کتابخوانی کودکان

مربیان

سواد اولیه و تشویق کودکان به پیش خواندن

قبل از اینکه کودک شما واقعاً شروع به خواندن کند، مجموعه‌ای از مهارتها به نام مهارتهای پیش از خواندن را در خود ایجاد می‌کند. اگرچه ممکن است به نظر برسد که کودک شما فقط در حال بازی کردن است، اما او از کتاب‌ها و زبان برای شکل دادن به این مهارت استفاده می‌کند.

Read More