اهمیت محیط یادگیری در هوم اسکول

هوم اسکول

شایستگی عاطفی – اجتماعی کودکان در هوم اسکول

محیط یادگیری در خانه، به عنوان ترکیبی مؤثر از فعالیت ها و منابع در خانه، عامل اصلی در رشد شایستگی اجتماعی عاطفی کودکان است. علاوه بر این، عواملی مانند وضعیت اجتماعی-اقتصادی، کارکردهای خانواده، فعالیت‌های خانواده و سبک‌های فرزندپروری از دیگر موضوعاتی هستند که بر رشد شایستگی اجتماعی-عاطفی کودکان خردسال تأثیر می‌گذارند.

Read More