انگیزه بیرونی

مربیان

مربیان و ایجاد انگیزه در دانش آموزان

انگیزه یک فرآیند درونی است و شرایطی را در فرد ایجاد می‌کند که خواهان تغییر در خود یا در محیط اطرافش است و به نتایجی مانند انتخاب، تلاش، پشتکار، موفقیت و . . . منجر می‌شود. وجود انگیزه در دانش آموزان را می‎توان از سطوح پافشاری آنها در انتخاب یک هدف نسبت به هدف دیگر استنباط کرد.

Read More