توسعه مهارتهای تصمیم گیری در کودکان

تصمیم‌گیری مسئولانه، توانایی انتخاب مسیر عمل از میان انتخابهای احتمالی و انجام انتخابات مثبت در مورد تعاملات اجتماعی و رفتار شخصی است. انتخاب معمولاً باید بر اساس استانداردهای اخلاقی، نگرانی‌های ایمنی و هنجارهای اجتماعی باشد و شامل توانایی ارزیابی صادقانه پیامدهای اعمال مختلف در حالی که رفاه خود و دیگران را در نظر داشته باشیم.

بیشتر بخوانید

آموزش مهارتهای زندگی به کودکان

مهارتهای زندگی چیست؟ مهارتهای زندگی گروهی از شایستگی‌های روانی-اجتماعی و مهارت‌های بین‌فردی است که به افراد در تصمیم‌گیری آگاهانه، حل

بیشتر بخوانید