انواع شیوه های اجرایی در هوم اسکول

انعطاف پذیری در سیستم آموزشی هوم اسکول یکی از مهمترین فاکتورها است. بر همین اساس شیوه های اجرایی و پیاده سازی مدرسه خانگی نیز می تواند به اشکال مختلف اتفاق بیفتد یکی از ابعاد پیاده سازی هوم اسکول مسأله شیوه تعامل ما با مدارس سنتی است. در این ویدئو به این مسأله مهم پرداخته‌ایم، با ما همراه باشید.