کنترل خشم در کودکان

مربیان

هوش درون فردی در کودکان

افراد با پتانسیل هوش درون فردی بالا، ایده‌ای از آنچه می‌خواهند به دست آورند و چگونه می‌توانند آن را انجام دهند، دارند. آنها انگیزه دارند تا آنچه را که می‌آموزند در زندگی روزمره خود به کار گیرند و برای رسیدن به اهداف خود صرف نظر از سن و سالش بسیار مصمم است.

Read More