کاربرد ریاضی در علوم کامپیوتر

والدین

ریاضی و کاربرد آن در زندگی

ریاضیات فقط مجموعه‌ای از مفاهیم و معادلات انتزاعی محدود به صفحات کتابهای درسی نیست بلکه کاربرد ریاضیات به استفاده عملی از اصول، تکنیک‌ها و مدلهای ریاضی برای حل مسائل مختلف و رسیدگی به چالشها در زمینه‌ها و صنایع مختلف اشاره دارد که طیف گسترده‌ای از وظایف ساده تا تصمیمات پیچیده را شامل می‌شود.

Read More