آموزش در خانه بدیل مدرسه

هدف تحقیق کیفی حاضر، بررسی وضعیت آموزش در خانه در نظام آموزشی ایران است. این تحقیق در سال 1391 انجام شد. جامعه تحقیق با روش گلوله برفی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. مفاهیم مصاحبه، استخراج و طبقه‌‏بندی شدند.

بیشتر بخوانید

والدین و آموزش رفتار منطقی به فرزندان – قسمت اول

رفتار منطقی به یک فرآیند تصمیم گیری اشاره دارد که مبتنی بر انتخابهایی است که منجر به سطح مطلوب منفعت یا فایده برای یک فرد می‌شود. فرض رفتار منطقی بیانگر این است که افراد ترجیح می‌دهند اقداماتی را انجام دهند که به نفع آنها باشد در مقابل اعمالی که خنثی است یا به آنها آسیب می‌رساند.

بیشتر بخوانید