نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

هوم اسکول

هوم اسکول و مشارکت والدین در آموزش کودکان

کودکان زمانی بهتر یاد می‌گیرند که بزرگ‌سالان مهم زندگی‌شان مانند والدین، معلمان و سایر اعضای خانواده و جامعه برای تشویق و حمایت از آنها با یکدیگر همکاری کنند. این واقعیت اساسی باید یک اصل راهنما باشد زیرا ما در مورد چگونگی سازماندهی مدارس و نحوه آموزش به کودکان فکر می‌کنیم.

Read More