نقش والدین در تربیت کودک

والدین

نقش والدین در آموزش کودکان

والدین نقش مهمی در شکل دادن به آینده فرزندان خود، حمایت از یادگیری و رشد آنها و توسعه تجربیات آموزشی آنها دارند. مشارکت والدین در امر آموزش فرزندان، تفاوت بزرگی در پیشرفت تحصیلی، رشد اجتماعی و رفاه کلی آنها ایجاد می‌کند و می‌تواند بر عملکرد تحصیلی، نگرش نسبت به یادگیری و موفقیت کلی کودک تأثیر مثبت بگذارد.

Read More