موفقیت تحصیلی در کودکان

والدین

والدین و آموزش رفتار منطقی به فرزندان – قسمت دوم

رفتار منطقی یکی از اهداف اصلی والدین است تا از این طریق بتوانند کودکان را بزرگسالانی با عملکرد کامل تربیت کنند. با این حال، برای والدین خسته کننده است که مکرراً به فرزندان خود بگویند دقیقاً چه کاری انجام دهند و چگونه زندگی کنند. این نه تنها می‌تواند طاقت فرسا شود، بلکه تحقیقات نشان می‌دهد که کمتر مؤثر است تا اینکه به کودکان اجازه دهید به سادگی از اشتباهات خود درس بگیرند.

Read More