علاقه به طبیعت در کودکان

مربیان

هوش طبیعت گرایانه در کودکان

کودکانی که دارای هوش طبیعت گرایانه هستند به راحتی با طبیعت و موجودات زنده شناسایی می‌شوند زیرا آنها به شدت به طبیعت و محیط زیست علاقه دارند. آنها قدرت مشاهده خوبی دارند و به جزئیات توجه می کنند همچنین در ایجاد تمایز بین موارد مشابه و یافتن تفاوت‌ها مهارت زیادی دارند.

Read More