درک احساسات دیگران

مربیان

هوش بین فردی در کودکان

هوش بین فردی در مورد توانایی درک احساسات و رفتار دیگران و برقراری ارتباط مؤثر با آنهاست. هیچ فردی یک جزیره نیست و همه باید بیاموزند که چگونه با اطرافیان خود تعامل مؤثری داشته باشند. کیفیت زندگی افراد دارای هوش بین فردی معمولاً بسیار بهتر از کسانی است که آن را توسعه نمی‌دهند.

Read More