آموزش مهارتهای زندگی به کودکان

مهارتهای زندگی چیست؟ مهارتهای زندگی گروهی از شایستگی‌های روانی-اجتماعی و مهارت‌های بین‌فردی است که به افراد در تصمیم‌گیری آگاهانه، حل

بیشتر بخوانید