تفکر خلاق

مربیان

تفکر انتقادی و خلاق در کودکان

تفکر انتقادی و خلاق به هم مرتبط هستند، اما یکسان نیستند. تفکر خلاق با یک ایده شروع می‌شود و گزینه های مختلفی از آن ایده ایجاد می‌شود. تفکر انتقادی اطلاعات را از منابع مختلف می‌گیرد و آن را در یک ادعا، فکر یا راه حل منسجم ترکیب می‌کند.

Read More