تفکر انتقادی

مربیان

تفکر انتقادی و خلاق در کودکان

تفکر انتقادی و خلاق به هم مرتبط هستند، اما یکسان نیستند. تفکر خلاق با یک ایده شروع می‌شود و گزینه های مختلفی از آن ایده ایجاد می‌شود. تفکر انتقادی اطلاعات را از منابع مختلف می‌گیرد و آن را در یک ادعا، فکر یا راه حل منسجم ترکیب می‌کند.

Read More
مربیان

آموزش چگونه فکر کردن به کودکان

تفکر، فعالیتی شناختی (توانایی‌های فرد برای پردازش افکار) است که آگاهانه از مغزمان برای درک دنیای اطرافمان و تصمیم‌گیری برای پاسخ به آن استفاده می‌کند. به طور ناخودآگاه مغز ما همواره در حال فکر کردن است و این بخشی از فرآیند شناختی است، اما آن چیزی نیست که ما معمولا تفکر می‌نامیم.

Read More