تعامل با دیگران

والدین

آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان

مهارتهای اجتماعی برای توانمندسازی کودکان به داشتن و حفظ تعاملات مثبت با دیگران حیاتی هستند. بسیاری از این مهارتها در ایجاد و حفظ دوستیها بسیار مهم اند. تعاملات اجتماعی همیشه به آرامی انجام نمی‌شود و کودکان با راهنمایی والدین باید یاد بگیرند تا راهبردهای مناسب را اجرا کنند، مانند حل تعارض در هنگام بروز مشکلات در تعامل با دوستان و همکلاسی‌هایشان.

Read More