تاثیر فرهنگ بر رشد شخصیت کودک

والدین

رشد شخصیت در کودکان

شخصیت اساسا مجموعه‌ای از رفتارها، ویژگی‌ها و نگرش‌هایی است که یک فرد را تعریف می‌کند. اعتقاد بر این است که بیشترین رشد شخصیت در دوران کودکی اتفاق می‌افتد و ویژگی‌های یک فرد به این ترتیب شکل می‌گیرد. بنابراین، بسیار مهم است که فرزند شما روی ویژگی‌ها و رشد خود سرمایه گذاری کند.

Read More