بازی های تعاملی

مربیان

آموزش چگونه فکر کردن به کودکان

تفکر، فعالیتی شناختی (توانایی‌های فرد برای پردازش افکار) است که آگاهانه از مغزمان برای درک دنیای اطرافمان و تصمیم‌گیری برای پاسخ به آن استفاده می‌کند. به طور ناخودآگاه مغز ما همواره در حال فکر کردن است و این بخشی از فرآیند شناختی است، اما آن چیزی نیست که ما معمولا تفکر می‌نامیم.

Read More