انضباط شخصی

والدین

تقویت مهارتهای خودکنترلی در کودکان

طبق پژوهش‌های انجام شده، کودکان خردسال با مهارتهای خودتنظیمی ضعیف تمایل به پیشرفت تحصیلی کمتری دارند و در طول سال‌های تحصیلی، آنها بیشتر احتمال دارد که اضطراب، افسردگی و مشکلات رفتاری پرخاشگرانه را تجربه کنند. در درازمدت، کودکانی که خودکنترلی ضعیفی دارند در معرض خطر بیشتری برای پیامدهای سلامتی ضعیف قرار دارند.

Read More