آموزش استدلال به کودکان

والدین

والدین و آموزش رفتار منطقی به فرزندان – قسمت اول

رفتار منطقی به یک فرآیند تصمیم گیری اشاره دارد که مبتنی بر انتخابهایی است که منجر به سطح مطلوب منفعت یا فایده برای یک فرد می‌شود. فرض رفتار منطقی بیانگر این است که افراد ترجیح می‌دهند اقداماتی را انجام دهند که به نفع آنها باشد در مقابل اعمالی که خنثی است یا به آنها آسیب می‌رساند.

Read More