آموزش احساسات به کودکان

والدین

پرورش همدلی در فرزندان

دو نوع اصلی همدلی وجود دارد که عبارتند از همدلی شناختی و همدلی عاطفی. همدلی شناختی توانایی درک دیدگاه شخص دیگر و احساس درد اوست. زمانی این نوع همدلی را تجربه می‌کنید که بدون از دست دادن احساسات خود در تجربه شخص دیگری غوطه ور شوید که به آن نقش آفرینی نیز می‌گویند.

همدلی عاطفی داشتن واکنش عاطفی نسبت به یک رویداد یا اتفاق است که یا به این دلیل با شخص دیگر همدردی می‌کنید که به آن همدلی واکنشی می‌گویند یا به این دلیل که احساس می‌کنید عواطف و احساسات شما و آن شخص دیگر مشابه است که به آن همدلی موازی گفته می‌شود.

Read More