آموزش غیرمستقیم

آموزش غیرمستقیم در هوم اسکول

روش‌های آموزش غیرمستقیم، تکنیک‌های آموزشی هستند که به دانش‌آموزان فرصت کاوش، آزمایش و ساختن درک خود از یک موضوع را می‌دهند. این رویکرد اغلب برای آموزش مفاهیم پیچیده یا مهارت‌هایی که نیاز به درک عمیق دارند، استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از روش های آموزش غیرمستقیم عبارتند از یادگیری مبتنی بر مسئله، مبتنی بر پرسش، مشارکتی و تجربی.

ادامه مطلب »