در نظرسنجی‌ها مشارکت کنید

فرم نظر سنجی

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- تا چه حدودی تمایل دارید خودتان به فرزندتان آموزش دهید؟
2- تا چه حدودی تمایل داریداز مربی (متخصص) برای آموزش فرزند خود استفاده کنید؟
3- به نظر شما غیر از مباحث درسی مهارت های فردی-اجتماعی و... برای فرزند شما تا چه حد مفید است؟

تا چه میزان با جملات زیر موافق هستید؟

4- آموزش باید مطابق با سبک زندگی و شرایط خانوادگی باشد.
5- آموزش منعطف و متنوع تأثیر زیادی بر یادگیری کودک دارد.
6- در آموزش به کودکان علاقه و استعداد آنها را باید مد نظر قرار داد.
7- در نظر گرفتن سبک یادگیری کودکان در آموزش به آنها اهمیت زیادی دارد.
8- هرکودکی بدون توجه به سنش سرعت یادگیری متفاوتی نسبت به همسالان خود دارد.
9- آموزش مهارت ها در قالب بازی تأثیر بیشتری نسبت به آموزش سنتی دارد.
10- خانه مهم ترین محیط آموزشی برای کودک است.
11- در سیستم Home School (هوم اسکول) ارتباطات اجتماعی به شکل هدفمندی شکل میگیرد.(Required)