فرم خودارزیابی 6 تا 7 سال

ریاضیات
ادبیات
علوم و طبیعت
پزشکی سلامت
هنر و خلاقیت
مهارت های فردی
مهارت های اجتماعی
مهارت های رفتاری
مهارت های پایه
مهارت های ورزشی
مهارت های شهروندی
مهارت های فکری فلسفی
اطلاعات ادیان و جهان بینی