فرم خودارزیابی 12 تا 13 سال

ادبیات
علوم و طبیعت
پزشکی سلامت
هنر و خلاقیت
مهارت های فردی
مهارت های اجتماعی
مهارت های رفتاری
مهارت های پایه
مهارت های ورزشی
مهارت های شهروندی
مهارت های فکری فلسفی
اطلاعات ادیان و جهان بینی
مهارت های مالی و اقتصادی
علوم کامپیوتر
تاریخ
مهارتهای علمی پژوهشی
مهارتهای شغلی
زبان های خارجی